Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Video về Kìm đo đa năng trong lĩnh vực thí nghiệm điện 

Xem thêm thông tin về sản phẩm tại website www.patek.com.vn
Link sản phẩm:
http://www.patek.com.vn/vi/events/74-bo-kim-do-cong-suat-song-hai-f-series-tu-hang-chauvinarnoux.html

Video về camera đo nhiệt độ từ xa bằng hồng ngoại

Xem thêm thông tin về camera đo nhiệt độ từ xa bằng hồng ngoại tại website: www.patek.com.vn
Link sản phẩm: http://www.patek.com.vn/vi/product/camera-nhiet/camera-nhiet-hong-ngoai/ca1950-detail.html

W: www.patek.com.vn ; E: sales@patek.com.vn ; P: 0962 88 42 06
Video về Máy thử dầu cách điện máy biến áp
Xem thêm thông tin máy tại website: www.patek.com.vn

W: www.patek.com.vn ; E: sales@patek.com.vn ; P: 0962 88 42 06